Lihtsustati kohaliku omaalgatuse programmi
korda ja taotlustingimusi

koosteguRegionaalminister Siim Kiisler kinnitas kohaliku omaalgatuse programmi tänavuse korra ja toetuste taotlemistingimused, mis muutuvad senisest selgemaks ja lihtsamaks.

“Sellest aastast oleme teinud valdkondlikud taotlusvoorud, mis muudab taotluste omavahelise võrdlemise ja valikute tegemise arusaadavamaks ja läbipaistvamaks,” ütles Kiisler.

Muudatustega jagatakse senine üks taotlusvoor neljaks konkreetse eesmärgiga meetmeks. Kui varem hinnati küla arengukava koostamist näiteks küla spordiplatsi rajamisega, siis nüüd võistlevad sarnased taotlused omavahel. Koostöös kodanikuühenduste, maavalitsuste ja maakondlike arenduskeskustega muudeti lihtsamaks ka programmi kord ja taotlusvormid.

Programmi uuendamisel lähtuti poliitikauuringute keskuse Praxise välja töötatud kodanikuühenduste rahastamise korrastamise juhendist.

Sellest aastast hakkab programmi elluviimise eest vastutama Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) (senise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse asemel). Kiisleri sõnul aitab kodanikuühiskonna toetusrahade toomine ühte kohta teha paremat koostööd kodanikuühiskonna ja selle toetajate vahel. Toetuse taotlejate jaoks taotluse esitamisel midagi ei muutu – need esitatakse jätkuvalt maavalitsustesse.

Kohaliku omaalgatuse programmi eelarve 2013. aastaks on 1,2 miljonit eurot ja seda rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik, avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning seltsingud kuni 2500 elanikuga asulates.

Toetust saab taotleda kogukonna liikmete koolitamiseks, kohaliku arengu kavandamiseks, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamiseks ning elukeskkonna parandamiseks. Taotluste esitamise tähtajad jäävad endiseks – 1. aprill ja 1. oktoober.

Lisainfot leiab KÜSKi kodulehelt http://kysk.ee/?s=1180.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap