Petitsioon: väikekoolide sulgemine rikub laste õigusi

Võrumaal Lasva vallas Pikakannu kooli sulgemise eest võitlev Ave Tamra algatas internetilehel www.petitsioon.ee allkirjade kogumise järgmisele avaldusele:

Pöördumine Eesti Vabariigi presidendi, Valitsuse, Riigikogu, õiguskantsleri, Eesti Lastekaitse Liidu ja Eesti avalikkuse poole

Alates Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest 1991.a. on rahvastiku vähenemise tõttu suletud või reorganiseeritud kümneid põhi-ja algkoole. Suurem osa neist asusid maapiirkondades.

Ehkki koolide rahastamises osalevad nii riik kui ka kohalikud omavalitsused vastavalt seaduses sätestatule, on kohustusliku põhihariduse andmise ning koolivõrgu ja haridusteenuste mahu üle otsustusõigus eelkõige kohalikel omavalitsustel. Mitte aga kõigis kohalikes omavalitsuses, kohalike omavalitsuste volikogudes ja volikogude
komisjonides ei ole piisavalt pädevust võtta vastu hariduselu puudutavaid otsuseid. Poliitiline lehmakauplemine, lühinägelik majanduslik mõtlemine (pigem selle puudumine), ühiskonna erinevate tahkude omavahelise koosmõju eiramine on juba teinud palju kurja traditsioonilisele maaelule. Kaalutlemata otsused, kus ei pöörata vähimatki tähelepanu keskustest kaugel elavate perede majanduslikele ja sotsiaalsetele muredele, mõjub hävitavalt ja pöördumatult hajaasustusega piirkondade jätkusuutlikule arengule.

Pühajärve ja Pikakannu põhikoolid, mida praegu ähvardab sulgemise oht, annavad oma piirkonnas elavale kogukonnale kinnitust, et iga inimene, eriti laps, on ühiskonnas võrdselt väärtustatud. Väidame, et osa kohalikest volikogudest ei ole suutelised täitma neile põhiseadusega seatud kohustusi, sealhulgas, tagama laste õiguste täitmist.

Lapse õiguste konventsioon, millega Eesti on ühinenud 1991. a, sätestab muuhulgas järgmist:
Artikkel 3: Igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekandeasutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organisatsioonide poolt tuleb esikohale seada lapse huvid.
Artikkel 32: Lapsel on õigus puhkusele ja jõudeajale, mida ta saab kasutada mänguks ja meelelahutuslikuks tegevuseks .

Lastega pered, kes ei ela keskustes, vaid taludes või kohaliku omavalitsuse ääremaadel, on ebavõrdse kohtlemise ohvrid, sest nende lapsed peavad ärkama varem, kulutama puhkuse- ja mänguaega pikale bussisõidule ning kuna neid piirkondi esindavad rahva esindajad on volikogudes vähemuses, ei kaitse neid keegi. Kohalikud omavalitsused, kes teevad otsuseid ainult efektiivsust taotledes, on vahetanud julguse vastutada, isamaalisuse ja aated peenraha vastu.

Juhime kogu Eesti ühiskonna tähelepanu, et väikekoolide sulgemine maapiirkondades rikub laste õigusi. Ootame kõigi pöördumise saanud instantside seisukohavõttu.

Petitsioonile saab iga soovija panna allkirja siin.