Käesoleval nädalal toimuvad Sauga, Tori ja Sindi volikogudes Ühinemislepingu lugemised

Tori vallavanem Kaie Toobal kirjutab valla kodulehes, et hetkel toimuvad ühinemisläbirääkimised Sauga ja Tori valla ning Sindi linna vahel on olnud väga edukad.

Lähim aeg peaks andma vastuse küsimusele, kas sünnib uue haldusterritoriaalse üksusena Sindi vald, mille administratiivkeskus hakkab asuma Sindi linnas Foto Urmas Saard
Lähim aeg peaks andma vastuse küsimusele, kas sünnib uue haldusterritoriaalse üksusena Sindi vald, mille administratiivkeskus hakkab asuma Sindi linnas? Foto: Urmas Saard

„Reedel, 04. novembril toimunud ühinemiskomisjoni koosolekul otsustasime, et saadame ühinemislepingu avalikustamisele. 45. nädalal toimuvad volikogude istungid, kus üks päevakorrapunktidest on ka ühinemislepingu avalikule arutelule suunamine,“ selgitab Toobal. Tori vallavolikogu istung leiab aset 9. novembril, Sindi linnavolikogu ja Tori vallavolikogu istungid peetakse järgmisel päeval.

Avalikule arutelule ettevalmistatud materjalide kohaselt saaks ühinemisjärgse kohaliku omavalitsusüksuse nimeks Sindi vald, mille territoorium moodustub Sauga ja Tori valla ning Sindi linna territooriumi summana. Moodustuva omavalitsuse kogupindalaks kujuneb 451,26 ruutkilomeetrit. Loodava uue valla administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri. Rahvaarv on praegustes omavalitsustes järgmine: Saugas 4 149 (25,2 elanikku km2 kohta), Toris 2 327 (8,3), Sindis 3 947 (787,8).

Ühinevad kohaliku omavalitsuse üksused lõpetavad tegevuse ja Sindi vallast kujuneb ühinevate omavalitsusüksuste õigusjärglane. Sindi valla juriidiliseks aadressiks jääb Pärnu mnt 12, Sindi linn. Sindi säilitab asustusüksuse staatuse vallasisese linnana.

Sindi valla sümboolikana (vapp ja lipp) kasutatakse Sindi linna sümboolikat kuni Sindi valla põhimääruse kehtestamiseni. Kohaliku tähtsusega sündmustel võib jätkata piirkonnas enne ühinemist kasutusel olnud sümboolika kasutamist. Tulevase Sindi vallavolikogu koosseisus on 21 volikogu liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas.

Olemasolev haridusvõrk säilib koos kooliastmetega vastavalt laste ja õpilaste olemasolule. Vald osaleb erakoolide tegevuskulude katmisel mitte rohkem kui valitsuse poolt kehtestatud ülemmäära piirides. Jänesselja lasteaia vana osa saab „Avaliku sektori kohaliku omavalitsuse allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ toetuse. Säilitatakse vaba aja veetmise, huvi- ja sporditegevuse võrgustik ning jätkuvad traditsioonilised sündmused. Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse ainult õppetasu eest tegutsemist ühes või enamas teise omavalitsuse haldusterritooriumil läbiviidavas huviharidustegevuses. Toetatakse kogukondlikku identiteeti kandvaid ettevõtmisi.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ettevõtted ühendatakse. Vähemalt senises mahus jätkatakse riikliku hajaasustuse ja linnapiirkonna programmi toetamist. Sindi vald seisab hea selle eest, et projekt „Sindi paisu avamine“ saab esitatud projekti mahus realiseeritud. Vee-ettevõtjad osutavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust ühtse tariifi alusel. Seatakse eesmärgiks viia kaugküttekatlamajad ning väiksemate katlamajade (koolid, lasteaiad) juhtimine säästlikumatele lahendustele, kasutades taastuvaid kohalikke energiaallikaid ja kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.

[pullquote]Kokkuleppe järgi pole ühinemine ühegi hallatava asutuse (kooli, raamatukogu, kultuurimaja jne) sulgemise põhjuseks.[/pullquote]Õpilasvedu ja maakondlik ühistransport kombineeritakse maksimaalsel võimalikul moel. Tänastel maakonnaliinidel jätkatakse kooliõpilastele tasuta kooli ja kodu ning kodu ja huvikooli vahelise sõidu võimaldamist. Pärnumaa Ühistranspordikeskust kaasates töötatakse välja ühtne süsteem, et ühtlustada sõidusoodustused kogu valla territooriumil,. Vald jätkab Pärnu linnaliinide tellimist üle valla piiride vähemalt senises mahus.

Vald hakkab välja andma üks kord kuus ilmuvat kohalikku ajalehte.

Kokkuleppe järgi pole ühinemine ühegi hallatava asutuse (kooli, raamatukogu, kultuurimaja jne) sulgemise põhjuseks. Asutuste juhtimisstruktuuride muutmisel lähtutakse valla kui terviku arengust ja tagatakse teenuste kättesaadavus ühinemiseelsetes asukohtades vähemalt samal tasemel.

Ühinemisläbirääkimiste käigus on lepingupoolte esindajad seadnud eesmärgiks moodustada ühendomavalitsus haldusreformi seaduses ettenähtud miinimumsuuruse kriteeriumi täitmiseks.

Ühinevate omavalitsusüksuste vaheline leping loetakse sõlmituks, kui selle kinnitavad Sauga, Tori ja Sindi volikogud. Leping jõustub 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast ja kehtib kuni järgmiste korraliste valimistulemuste väljakuulutamiseni.

Sauga valla algsele ettepanekule on praeguseks äraütlevalt vastanud Halinga, Paikuse ja Audru. Kuigi Sauga tegi ka Tõstamaa vallale liitumisläbirääkimisteks ettepaneku, jääb Audru äraütlemise tõttu Tõstamaa Sindi vallaga ühinemisest välja. Are vallavolikogu otsustas 4. novembri istungil jätkata Pärnu linna ja Paikuse, Audru ning Tõstamaa vallaga läbirääkimisi, kuid pidas vajalikuks asuda paralleelselt liitumiskõnelustesse ka Sauga, Tori ja Sindiga.

Eilse kuupäevaga lõppes rahvahääletus nn Suur-Pärnuga ühinemiseks, kus arvamust avaldas kõrvuti Pärnu linna, Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallaga ka Are. Are vallas anti Pärnuga ühinemise poolt 86 häält ja vastu 52.

Urmas Saard