Kuperjanovi jalaväepataljon tähistab taasloomise 20. aastapäeva

18. märtsil tähistab Lõuna Kaitseringkonna Kuperjanovi jalaväepataljon 20. taasloomise aastapäeva. Aastapäeva tähistamisele on oodatud on kõik huvilised ja eriti ootab pataljon külla kõiki Kuperjanovi pataljonis teeninuid.

Pühapäeval alates kella 11.00st asuvad pataljoni allüksused pidulikule jalutuskäigule Võru linnas, et demonstreerida linnarahvale pataljoni rivi kui kaitseväelise korra ja organiseerituse alust. Kell 13.00 saavad huvilised Kuperjanovi pataljoni territooriumil osa võtta paljude ettevõtmistega lahtiste uste päevast, mis kestab kella 17.00-ni.

Lahtiste uste päeval demonstreerivad ajateenijad seni õpitut, tutvustatakse allüksuseid ja olmetingimusi pataljonis ning maitsta sõdurisuppi. Siselasketiirus saavad täiskasvanud kaitseväelaste juhendamisel lasta sportrelvast ja lapsed õhkrelvast. Pataljoni territooriumil on relvastuse ja tehnika näitus, esineb Kaitseväe orkester ja ajateenijate ansambel „Katta kuulmine“. Lastega tulnute jaoks on lastenurk, kus lapsed saavad joonistada ja muudki huvitavat teha.

„Taasloodud pataljon on nüüdseks 20 aastane, mis tähendab, et nagu inimene, on kaasaegne pataljon jõudnud õppides ja arenedes täiskasvanu ikka,“ hindas praegust olukorda Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem, major Maidu Allikas. „Kes on kord Kuperjanovi väeosa embleemi, meie ühtsuse ja lahutamatuse sümboli, välja teeninud, jääb kuperjanovlaseks kuni surmani.

Kuperjanovi jalaväepataljon moodustati taas 1992. aasta 18. märtsil  Vabariigi Valitsuse otsusega nr 18.  Võrus, Meegomäel. Pataljoni ülemaks  määrati kindralleitnant Johannes Kert (tol ajal kapteni auastmes), kes oli samas kohas toimunud allohvitseride kursuse ülemaks. Sama aasta jõulureedel anti väeosale pidulikult üle lipp, mille kangast ehib surnupealuu selle  all ristatud säärekontidega – väeosa ajalooline sümboolika Vabadussõjast.

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülesanne rahuajal on ette valmistada õppeaasta jooksul ajateenijatest sõjaaja allüksused: jalaväekompanii, miinipildujapatarei, tagalakompanii, staabikompanii ja luureüksused. Ajateenistuses saadud teadmised on ettevalmistus teenistuseks reservis ja reservteenistuse lahutamatu osa. Praegusel on Kuperjanovi pataljon ajateenijate arvult suurim jalaväepataljon Eestis, hetkel teenib Kuperjanovis üle 600 ajateenija.