Linn jätkab Tamula järve rannaala heakorrastamist

IMGP5931Võru linnavalitsus kavatseb sel aastal jätkata Tamula järve hea seisundi säilitamiseks vajalikke tegevusi, korraldades selleks otstarbeks riigihanke.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastatava projekti aluseks on varasemad uuringud. Töömahukas ettevõtmine puudutab Juudi pargi ja Võlsi teega piirneva rannaala keskkonnakaitselisi tegevusi. Nimetatud rannaalal on kavas nö Niidu tänava pikendusele kanali süvendi rajamine ning liiva- ja mudapüünise ehitus. Peale selle puhastatakse väiksemad kraavid ja abajas ning tehakse puude kujundusraie.

Enne seda niidetakse vaadeldavalt alalt roostik ja võsa ning tehakse ettevalmistused settemuda paigaldamiseks. “Esialgselt väljatõstetud settemuda ja pinnas tõstetakse veepiirist vähemalt 10 meetri kaugusele, et vältida settemuda kandumist järve tagasi. Väljatõstetud pinnas peab enne laialilükkamist nõrguma ja tahenema,” täpsustas projektijuht Aivar Nigol.

Hiljem on kõnealune rannaala kavas heakorrastada, et see sulanduks Juudipargiga.

Lõuna-Eesti noored saavad tasuta karjääriõppekursust

Karjääriõppekursus 10.03-02.04.2014Käivitub projekt “Noorte elukestvas õppes osalemise ja tööhõive suurendamine Tartu -, Põlva-, Jõgeva- ja Võrumaal.”

Projekti raames korraldatakse 16-29-aastastele töötutele noortele, kelle haridustee on katkenud hiljemalt 2010/2011 aastal ja kes elavad Tartu -, Jõgeva-, Põlva- või Võrumaal, tasuta karjääriõppekursus Tartus. Lisaks kursusele hüvitatakse sihtgruppi kuuluvatele noortele sõidukulu, mis noorel võib tekkida koolituspaika sõitmisel ning makstakse iga osaletud päeva eest noorele ka stipendiumit 3.84 eurot.

Kursus toimub kokku kaheksa korda, mille jooksul saavad noored:

  • leida motivatsiooni iseeneses
  • infot õppimisvõimaluste ja töömaailmas toimuva kohta
  • juhiseid enda paremaks tundmaõppimiseks ja tuleviku planeerimiseks
  • peronaalsel juhendamise koostada CV ja osaleda tööintervjuu simulatsioonil
  • osaleda Tartu Kutsehariduskeskust tutvustaval ringkäigul
  • tunnistuse kursusel osalemise kohta.

Info karjääriõppekursuse kohta asub siin, kursusele saab registreeruda siin.

Lövvämi ütenkuun järgmädse Uma Pido sõnomi!

Neläs võrokeeline laulu- ja rahvapido Uma Pido tulõ 2016. aastaga keväjä Põlvan Indsikurmun. 

Uma Pido taht kõnõlda tuust, miä om võrokõisilõ tähtsä! Tuuperäst küsütäs inne kõrraldama nakkamist inemiisi arvamist.

Talgo’, talgo’! Oodami ildampa 28. veebruaris 2014 häid mõttit IV Uma Pido sõnomi kottalõ. Nuu’ võissi anda’ vastust ütele vai mitmõlõ sändsist küsümüisist:

– Määne võinu olla’ IV Uma Pido sõnnom / idee / sälgruuds / teema / sümbol?

– Määndse’ omma’ jutu’ / laulu’ / legendi’ / inemise’ / sündmüse’ / märgi’, midä piässi pidol nätä’ olõma?

– Miä pututas täämbädsel pääväl inemiisi süänd? Miä om parhilla mu jaos tähtsä?

Tego om mõttidõ korjamisõ talgoga. Saadõt mõttist ots pido toimkund vällä nuu’, miä tulõvadsõ pido kõnõlõma pandva’. Toimkund ja pido lavastaja võiva’ pruuki mitmit mõttit kuun vai mõnt jako mõttõst eräle. Pruugit mõttidõ välläkäüjä’ saava’ avvuhinnas kutsõ IV Uma Pidolõ ja nimmatas är’ IV Uma Pido kavavihun.

Talgo tulõmusõ’ kuulutadas vällä timahavadsõ imäkeelepäävä (14. märts 2014) aigu. Kõiki osaliisi tennätäs. Uma’ mõttõ’ pallõmi saata e-aadrõsi triinu.ojar@wi.ee pääle vai postiga Uma Pido toimkunnalõ Tartu 48, 65609 Võro.

Uma Pido toimkund